Tatev Chakhian – Ode to the Translators

First, they translate your body,
then your poems,
finally, they depart on an accidental morning
leaving you unrecognizably naked
in front of your own words,
worried and helpless,
as a stranger who doesn’t know
how to calm down a barking dog
in a foreign-speaking city.


Translated from the Armenian into English by the author


Original text:

ՏԱՂ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

Նախ նրանք թարգմանում են մարմինդ,
հետո՝ բանաստեղծություններդ,
ապա մեկնում են մի պատահական առավոտ՝
քեզ թողնելով սեփական բառիդ առաջ
անճանաչելիորեն մերկ,
անօգնական ու տագնապած,
մեկը, որ անծանոթ լեզվով խոսող քաղաքում
հարձակված շանը չգիտի ոնց սաստել:

_Տաթեւ Չախեան

Previous articleSara Teasdale – There Will Come Soft Rains
Next articleAlfredo Rienzi
Tatev Chakhian
Tatev Chakhian is a Poland-based Armenian poet, translator and visual artist, born in 1992 in Yerevan. In 2016 she published her first volume of poetry titled “unIDentical”. In 2018 the book was nominated for the European Poet of Freedom – the 5th edition of the Literary Award of the City of Gdansk and was published in Polish. Selections of her poetry have been translated into German, Czech, Turkish, Spanish, Portuguese, Macedonian, Maltese, Greek, etc., have been published and performed worldwide. Chakhian translates and promotes Polish and Iranian contemporary poetry among Armenian readers, is the co-editor of “Arteria” literary magazine in Armenia. Tatev’s artistic activities are embodied in the form of mixed-media art. Her paper collages have been exhibited in Armenia, Poland and Belgium. The poet collaborates with urban artists, filmmakers and musicians. She had graduated from the faculty of Cultural Anthropology at Yerevan State University, then got a degree in International Relations at Adam Mickiewicz University. www.tatevchakhian.com